Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

Oświadczenie Drugiego Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Wychowawczego: Wzór i Wymagania

img-responsive

Oświadczenie Drugiego Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Wychowawczego: Wzór i Wymagania

Oświadczenie Drugiego Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Wychowawczego jest ważnym dokumentem, który stanowi potwierdzenie, że drugi z rodziców nie korzysta z prawa do urlopu wychowawczego. Wraz z oświadczeniem należy także złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie i podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego powinien zawierać m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, adres e-mail oraz datę zgłoszenia oświadczenia. Następnie należy podać imię i nazwisko drugiego rodzica, wskazać, że ten drugi rodzic nie korzysta i nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego oraz podać datę od której przestaje on obowiązywać.

Wymagane dokumenty

Oświadczenie drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego należy złożyć w odpowiednim terminie w urzędzie pracy lub zakładzie pracy. Wraz z oświadczeniem należy dostarczyć także inne wymagane dokumenty, takie jak:

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Jest to dokument, który potwierdza, że drugi rodzic jest zatrudniony i pracuje w pełnym wymiarze czasu. Zaświadczenie to powinno być wystawione przez pracodawcę i zawierać informacje dotyczące rodzaju wykonywanej pracy, datę zatrudnienia oraz ewentualne przerwy w pracy.

1. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom społecznym

Drugim dokumentem, który trzeba dostarczyć, jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Zaświadczenie to powinno zostać wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i potwierdzić, że drugi rodzic jest ubezpieczony oraz opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowanie

Oświadczenie Drugiego Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Wychowawczego to ważny dokument, który należy złożyć w odpowiednim terminie w urzędzie pracy lub zakładzie pracy. Wzór oświadczenia powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami i zawierać niezbędne informacje. Wraz z oświadczeniem należy dostarczyć także zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom społecznym.

oswiadczenie-drugiego-rodzica-o-niekorzystaniu-z-urlopu-wychowawczego-wzor-i-wymagania

ABOUT THE AUTHOR

Reklama